Fiskevelferd

AkvaFresh er opptatt av god fiskevelferd. Vårt bidrag til god fiskevelferd er å levere god vannkvalitet til de ulike behovene i aquakulturnæringen.

Inntaksvann

Når man skal levere vann til fisk, er det andre krav som må legges til grunn en det man gjør ved produksjon av vann til f.eks. humant konsum. Fiskens gjeller er i direkte kontakt med vannet den befinner seg i. Gjellene til en fisk fungerer som membran, der passiv og aktiv transport av ioner er en sentral del av gjellefunksjonen. Blant annet vil denne transporten overføre oksygen fra vannet til fiskens blod, samtidig som transport av CO2 vil gå motsatt vei. Denne finstilte balansen er essensiell når man skal sikre god vannkvalitet til fisk.

Vannkvalitet til fisk kan i hovedsak vurderes basert på tre parametere; vannets kjemiske tilstand, graden av endring i vannets tilstand, og mengden større partikler i vannet.

Partikler i vannet vil i seg medføre en risiko for belegg på fiskens gjeller. Samtidig kan disse partiklene være patogener som virus og bakterier, noe som utgjør en trussel for fiskens helse. AkvaFresh har gode membranløsninger for å filtrere ut partikler og patogener.

Den kjemiske sammensetningen i vannet er også viktig for fiskens helse. Metallioner er generelt uønsket i vann til fisk, fordi disse vil danne belegg på fiskens gjeller og slik blokkere oksygentransport. Salinitet, altså vannets saltinnhold, er også sentralt for fiskens helse. I lakseoppdrett vil optimal salinitet variere med vekststadium. pH er også et viktig element i vannkjemien, da dette både vil påvirke fiskens gjeller direkte, men også ha innvirkning på eventuell toksisitet av andre komponenter i vannet. De ulike membranløsningene til AkvaFresh kan justere saliniteten til riktig nivå for å oppnå optimale forhold i fiskens ulike livsfaser.

Sulfat er en svovelholdig forbindelse som finnes i store konsentrasjoner i sjøvann. Hvis det dannes små lommer med slam i et fiskeanlegg, vil bakterier i disse lommene nyttiggjøre seg sulfat som en erstatning for oksygen. Restproduktet av denne prosessen er H2S (hydrogensulfid), som er ekstremt toksisk for fisk i selv små konsentrasjoner. AkvaFresh-teknologi kan rense ut sulfat fra inntaksvann, og slik betraktelig redusere risikoen for fiskedød.

Fisk kan tilpasse seg varierte forhold. Men å tilpasse seg endring i miljø koster energi. Ved store endringer i vannkjemi, vil fisken bruke krefter på å justere metabolismen. Dette vil svekke fiskens kapasitet til andre oppgaver, for eksempel å vokse og å opprettholde et sterkt immunforsvar.

Membranteknologi fra AkvaFresh gir en stabil og god vannkvalitet som sikrer gode forhold for fisken, noe som kommer både oppdretter og konsument til gode.

Behandlingsvann

Det finnes mange måter å behandle fisk for lus og AGD. AkvaFresh-metoden er å bruke vårt ionemodifiserte vann til badebehandling. Vannet inneholder ingen skadelige stoffer for fisken, men er derimot fritt for partikler og patogener. Badebehandlingen gjøres med vann med samme temperatur som fiskens normale omgivelser og er dermed svært skånsomt for fisken

Les mer på nettsiden til Mattilsynet her.

Effekten av denne typen vann har vært så god at våre kunder refererer til vannet som «magisk vann». Metoden er utviklet og patentert av AkvaFresh.